Advisory Board:

                                                                                                          Chairman of Advisory Board : 

                                                                                                                         Mafiz Khan

                                                                                                                       

 

                                                                                                                    Advisors:            

                                                                                                              Shakirur Rahman Chowdhury

 

                                                                                                                              A S M Whaid

 

                                                                                                                          Enamur Rahman

 

                                                                                                                          Alhaj Abdul Ahad

 

                                                                                                 

                                                                                                                                Anhar Ali

                               

 

 

                                                                                                                           Ana Miah

 

                               

                                                                                                                          Mohammed Abdul Kadir

 

                                                                                                                          Aminur Rahman

 

 

                                                                                                                            Firuz Rabbani

                              

                               

                                                                                                               Robiul Islam

                                

                                                                                                                          Jahed Uddin

 

                                                                                                                         Ahmed Kabir

 

 

                                                                                                                        Emdadul Hoque

                

                                                                                                                 Advisor (Marketing):

                                                                                                                    Mohammed Abu H Chowdhury

 

 

                                                                                                              Adviser, Manchester:   

                                                                                                                         Suruzzaman Mannan

 

 

                                                                                                                         Advisors, Spain: 

                                                                                                                      Khorshed Alam Majumder (Madrid)

 

 

                                                                                                                   Koysor Ibne Mohammed (Barcelona)

 

 

                                                                                                                        Mukthar Ahmed (Barcelona)